Tematyka konferencji

Podczas Konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:
1. Nowe podejście do kształcenia inżynierów budownictwa z uwzględnieniem zagadnień estetyki i ochrony środowiska.
2. Estetyka i walory krajobrazu na wszystkich etapach przygotowania, realizacji i eksploatacji urządzeń budownictwa komunikacyjnego.
3. Badania i prognozowanie niekorzystnych oddziaływań w zakresie hałasu, zanieczyszczeń powietrza i wód w budownictwie drogowym i kolejowym.
4. Urządzenia i metody ochrony przed hałasem drogowym, zanieczyszczeniami wód i innymi niekorzystnymi oddziaływaniami w budownictwie drogowym i kolejowym.
5. Rola planowania przestrzennego w budownictwie komunikacyjnym.
6. Ochrona środowiska przyrodniczego w procesie przygotowania, realizacji i utrzymania inwestycji oraz obiektów budownictwa komunikacyjnego.
7. Problemy proceduralne uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz opracowań środowiskowych wykonywanych w budownictwie komunikacyjnym.
8. Innowacyjne materiały, technologie, procesy w budownictwie komunikacyjnym.
9. Wykorzystanie materiałów odpadowych w budownictwie komunikacyjnym.