Wydawnictwo

Referaty przygotowane do wygłoszenia podczas Konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie „Budownictwo i Architektura”  (wydawnictwo Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, obecnie 3p. MNiSzW)
Po dokonaniu ich akceptacji i recenzji przez Komitet Naukowy. Pozostałe artykuły zostaną opublikowane w publikacji portalu edroga.pl.